Wujczyk Marcin, Komentarz do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Zakres przedmiotowy komentowanego aktu został zdeterminowany przez treść art. 2375 k.p., który stanowi podstawę dla jego wydania. Zgodnie z treścią wskazanego przepisu minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zakres tego szkolenia, wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkoleniowych oraz przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia. Jest to więc zakres identyczny jak wskazany w treści § 1 rozporządzenia.

2.

Artykuł 2375 k.p. oraz wydane na jego podstawie rozporządzenie stanowią implementację dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy. Zgodnie z art. 12dyrektywy 89/391/EWG pracodawca powinien zapewnić każdemu pracownikowi odbycie odpowiedniego szkolenia dotyczącego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX