Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
du:1997:2:14Ogólne

Na podstawie art. 173 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

1.

Normując materię urlopów wypoczynkowych w Kodeksie pracy, a więc akcie prawnym o randze ustawy, mającym, z racji usytuowania w hierarchii źródeł prawa charakter ogólny , ustawodawca pozostawił pewne kwestie do dodatkowego, szczegółowego uregulowania w akcie wykonawczym. Na podstawie zawartego w art. 173 k.p. upoważnienia zostały wydane dwa rozporządzenia: nieobowiązujące już rozporządzenie Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych z 21.10.1974 r. w sprawie pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8.01.1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

2.

W piśmiennictwie wskazywano , że potrzeba wydania nowego rozporządzenia dotyczącego przedmiotowej materii wynikała przede wszystkim z uwagi na istotne zmiany dokonane w przepisach działu siódmego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX