Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Komentowane rozporządzenie określa szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp oraz kwalifikacje pracowników wymagane do wykonywania zadań tej służby. Rozporządzenie to wydano na podstawie upoważnienia zawartego w art. 23711 § 5 k.p. Obecne brzmienie art. 23711 k.p. zostało określone ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym w związku z potrzebą zharmonizowania polskich rozwiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy z wymogami art. 7 dyrektywy Rady 89/391/EWG z 12.06.1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i [ochrony] zdrowia pracowników w miejscu pracy , która weszła w życie 1.01.2004 r.

2.

Artykuł 7dyrektywy 89/391/EWG zawiera hierarchiczny porządek obowiązków nałożonych na pracodawców. Główny obowiązek polega na wyznaczeniu jednego lub kilku pracowników w celu zapewnienia odpowiedniego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX