Komentarz do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej... - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2016::2067Ogólne

Na podstawie art. 179 § 4 i art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666) zarządza się, co następuje:

1.

Komentowane rozporządzenie jest obecnie wydane wyłącznie na podstawie upoważnienia zawartego w art. 229 § 8 k.p. Treść tego upoważnienia została istotnie zmieniona najpierw ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (art. 1 pkt 5). Zmiany w upoważnieniu do wydania rozporządzenia wynikały z konieczności jego dostosowania do nowelizacji art. 229 k.p. dokonanej wyżej wskazaną ustawą, która weszła w życie 1.04.2015 r. (por. art. 41 powołanej ustawy). Dotyczyła ona w szczególności zakresu obowiązku pracodawcy kierowania na wstępne badania lekarskie (art. 229 § 11 i 12 k.p.) oraz obowiązków pracodawcy związanych z wystawianiem skierowania na wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników (art. 229 § 4a k.p.) . Kolejna zmiana upoważnienia nastąpiła przez dodanie do art. 179 § 4k.p....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX