Dörre-Kolasa Dominika, Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
du:2003:169:1650Ogólne

1.

Komentowane rozporządzenie zostało wydane na podstawie art. 23715 § 1 k.p., wprowadzonego do Kodeksu pracy na podstawie art. 1 pkt 184 nowelizacji z 2.02.1996 r. Od wejścia w życie tego przepisu jego normatywna treść nie uległa zmianie.

Zgodnie z art. 23715 § 1 k.p. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia ogólnie obowiązujących przepisów bhp dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy. Jak słusznie zauważono w doktrynie prawa pracy , przepis ten, stanowiąc delegację ustawową do wydania niniejszego rozporządzenia, nie spełnia kryteriów konstytucyjnych.

Artykuł 92 ust. 1Konstytucji RP wyraźnie stanowi, że rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX