Dörre-Kolasa Dominika, Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 30 sierpnia 2016 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, [w:] Akty wykonawcze prawa pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
du:2003:169:1650Ogólne

1.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wydane zostało na podstawie art. 23715 § 1 k.p. Przepis art. 23715 § 1 k.p. wprowadzony został do kodeksu pracy na podstawie art. 1 pkt 184 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw . Od wejścia w życie tego przepisu, jego normatywna treść nie uległa zmianie.

Zgodnie z art. 23715 § 1 k.p. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej jest upoważniony do określenia w drodze rozporządzenia ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących prac wykonywanych w różnych gałęziach pracy. Jak słusznie zauważono w doktrynie prawa pracy , przepis ten, stanowiąc delegację ustawową do wydania niniejszego rozporządzenia, nie spełnia kryteriów konstytucyjnych.

Artykuł 92 ust. 1Konstytucji RP wyraźnie stanowi, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX