Komentarz do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz - OpenLEX

Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 10 marca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej, [w:] Prawo pracy. Rozporządzenia. Komentarz

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Komentowane rozporządzenie obowiązuje od 1.01.2019 r. Zawiera przepisy dostosowane do zmian wprowadzanych przez ustawę z 10.01.2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją . Rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia zawartego w art. 2981 k.p. i jest uszczegółowieniem podstawowych obowiązków pracodawcy wynikających z art. 94 pkt 9a i 9bk.p. dotyczących prowadzenia i przechowywania w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Pracodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji pracowniczej w sposób gwarantujący zachowanie jej poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem przez okres zatrudnienia, a także przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX