Florczak Izabela, Komentarz do rozporządzenia w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Komentarze
Opublikowano: WKP 2024
Stan prawny: 1 marca 2024 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia w sprawie dofinansowania z budżetu państwa składek członkowskich wnoszonych przez wchodzące w skład Rady Dialogu Społecznego reprezentatywne organizacje związkowe do międzynarodowych organizacji związkowych, [w:] Prawo zatrudnienia. Komentarz do rozporządzeń

Autor fragmentu:
§ 1par(1)

1.

Mocą nowelizacji z 5.07.2018 r., obowiązującej od 1.01.2019 r., do ustawy z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych wprowadzono art. 111. Jego odpowiednik znajduje się w ustawie z 23.05.1991 r. organizacjach pracodawców (art. 21). Głównym celem powyższej regulacji jest ułatwienie opłacania składek członkowskich przez niektóre związki zawodowe. Poprzez realizację tego celu ma zostać osiągnięte szersze założenie związane z wpływaniem na poprawę stosunkowo niskiego poziomu uzwiązkowienia w Polsce .

2.

W literaturze podniesiono argument, że wprowadzony powyższą nowelizacją przepis w swej istocie może uzależniać w sferze finansowej największe struktury związkowe od pomocy organów państwa, tym samym pośrednio może skutkować ograniczeniem ich niezależności. Decyzja ministra właściwego do spraw pracy ma bowiem charakter uznaniowy. Mechanizm ten może skutkować różnicowaniem organizacji związkowych ze względu na ich oblicze ideologiczno-polityczne, co należy uznać za istotny mankament w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX