Rychter Renata Alicja, Komentarz do rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2015
Stan prawny: 15 grudnia 2014 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego

Autor fragmentu:

WSTĘP

Rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, s. 1, z późn. zm.) weszło w życie w dniu 11 kwietnia 2007 r.

Rozporządzenie to pełni zasadniczą rolę w zapewnieniu stosowania przez kierowców w całej Unii Europejskiej jednolitych reguł określających maksymalny dzienny, tygodniowy i przypadający w okresie każdych dwóch kolejnych tygodni czas prowadzenia pojazdu, a jednocześnie zobowiązujących kierowcę do korzystania z dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku. Celem naczelnym i jednocześnie pozytywnym skutkiem przestrzegania przepisów rozporządzenia nr 561/2006 ma być poprawa warunków socjalnych kierowców oraz zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych przewozów drogowych i działanie na rzecz zapewnienia uczciwej konkurencji w transporcie drogowym.

Dotychczasowy ponad siedmioletni okres obowiązywania przepisów rozporządzenia nr 561/2006 wskazuje wciąż na niejednolite podejście w poszczególnych państwach członkowskich w zakresie wykładni przepisów tegoż rozporządzenia, a wyniki kontroli przewozów drogowych wskazują wciąż na wysoką liczbę jego naruszeń.

Powyższe względy uzasadniają potrzebę podjęcia próby kompleksowego objaśnienia przepisów tego aktu prawnego. Przedkładany czytelnikowi komentarz stanowi drugie zaktualizowane wydanie, prezentujące w klasycznym układzie omówienie poszczególnych artykułów rozporządzenia nr 561/2006, poza preambułą i przepisami końcowymi, wraz z objaśnieniem najistotniejszych przepisów prawa krajowego, mających na celu zapewnienie właściwego stosowania ww. rozporządzenia, uzupełnione w pierwszej kolejności o aktualne orzecznictwo krajowych sądów administracyjnych i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Przytaczane przykłady, objaśnienia, diagramy i tabele mają służyć obrazowemu przedstawieniu najistotniejszych kwestii regulowanych rozporządzeniem nr 561/2006.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Rozporządzenie nr 561/2006 jest jednym z aktów prawnych, które tworzą ramy prawne w Unii Europejskiej dla sektora transportu drogowego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, właściwych warunków pracy i zrównoważonej uczciwej konkurencji. Poza przepisami rozporządzenia nr 561/2006, regulującego w szczególności okresy prowadzenia i odpoczynków kierowcy w transporcie drogowym, wspomniane podstawy prawne w Unii Europejskiej są również zawarte w dyrektywie 2002/15/UE. Uzupełnienie dla powyższych aktów prawnych stanowią przepisy dotyczące zasad w sprawie wymaganego poziomu kontroli (dyrektywa 2006/22/UE) oraz szczegółowe prawne i techniczne wymogi urządzeń rejestrujących użytkowanych w transporcie drogowym (rozporządzenienr 3821/85). Niezadawalający poziom zgodności z powyższymi regułami prawnymi prowadzi bezpośrednio do negatywnych konsekwencji dla poziomu bezpieczeństwa w transporcie drogowym, stwarzając wysokie ryzyko wypadków z udziałem pojazdów...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX