Strachowska Renata, Komentarz do rozporządzenia nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2013
Stan prawny: 1 października 2013 r.
Autor komentarza:

Komentarz do rozporządzenia nr 1071/2009 ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego

Autor fragmentu:

WSTĘP

Niezaprzeczalnie transport stanowi gałąź gospodarki, która jest jednym z najważniejszych czynników determinujących rozwój ekonomiczny państw i ich związków. Dlatego też wprowadzenie jednakowych i transparentnych warunków dostępu do wykonywania zawodu przewoźnika drogowego w Unii Europejskiej jest niezwykle istotne z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji i rozwoju potencjału rynku przewozów drogowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, s. 51, z późn. zm.) weszło w życie dnia 4 grudnia 2011 r. Stanowi ono niewątpliwie najistotniejszy i zasadniczy akt normatywny, którego treść powinna być doskonale znana i którego przepisy powinny być bezwzględnie przestrzegane przez każdego przedsiębiorcę wykonującego zarobkowe przewozy drogowe. Przepisy tego rozporządzenia wprowadziły bowiem jednakowe dla wszystkich państw członkowskich warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego osób lub rzeczy. Skutki wejścia w życie rozporządzenia nr 1071/2009 należy ocenić przez pryzmat dwóch istotnych kryteriów:

1)

celu regulacji (ratio legis) – poprzez ustanowienie wspólnych zasad, określających dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, rozporządzenie to ma na celu utworzenie wewnętrznego rynku transportu drogowego opartego na zasadach uczciwej konkurencji oraz podniesienie jakości usług świadczonych przez przewoźników drogowych i poziomu ich kwalifikacji zawodowych, a także racjonalizacji rynku i zwiększenia bezpieczeństwa drogowego,

2)

miejsca w hierarchii źródeł prawa – podobnie jak w przypadku każdego innego rozporządzenia stanowiącego część prawa Unii Europejskiej, przepisy rozporządzenia nr 1071/2009 mają bezpośrednie zastosowanie w poszczególnych państwach członkowskich, a w razie kolizji z przepisami prawa krajowego powstaje konieczność ich zastosowania z pominięciem prawa krajowego.

Potrzeba ustanowienia rozporządzenia nr 1071/2009 wynikła przede wszystkim z konieczności usunięcia negatywnych skutków stanu prawnego, jaki obowiązywał przed dniem 4 grudnia 2011 r. Poprzedzająca rozporządzenie nr 1071/2009 dyrektywa Rady 96/26/WE z dnia 29 kwietnia 1996 r. w sprawie dostępu do zawodu przewoźnika drogowego transportu rzeczy i przewoźnika drogowego transportu osób oraz wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji miała, co prawda, na celu ułatwienie przewoźnikom drogowym korzystania z prawa swobody przedsiębiorczości w dziedzinie transportu krajowego i międzynarodowego, wprowadzając minimalne warunki dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i wzajemne uznawanie wymaganych do tego dokumentów. Jednakże dyrektywa ta była stosowana niejednolicie w poszczególnych państwach członkowskich, co prowadziło do negatywnych skutków w postaci: zakłócenia konkurencji, braku przejrzystości rynku oraz niejednakowego poziomu kontroli, jak również ryzyka, że przedsiębiorcy zatrudniający pracowników o niskim poziomie kwalifikacji zawodowych będą ignorowali przepisy w sprawie bezpieczeństwa drogowego i polityki socjalnej lub przestrzegali ich w ograniczonym zakresie.

Po ponad półtorarocznym okresie obowiązywania przepisów rozporządzenia nr 1071/2009 można zauważyć jednak sporo wątpliwości interpretacyjnych, mogących prowadzić do niewłaściwego rozumienia treści norm prawnych zawartych w przedmiotowych przepisach. Ważkość zakresu przedmiotowego komentowanego rozporządzenia determinuje konieczność dążenia do wyeliminowania tego rodzaju wątpliwości lub ich zminimalizowania w jak największym stopniu.

Powyższe przesądza zasadniczo o potrzebie opracowania całościowego zestawu objaśnień do poszczególnych przepisów tego aktu prawnego. Przedkładany czytelnikowi komentarz prezentuje w klasycznym układzie omówienie poszczególnych artykułów rozporządzenia nr 1071/2009, z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa krajowego z zakresu warunków wykonywania przewozów drogowych oraz powstałego w tym przedmiocie orzecznictwa organów kontrolnych i judykatury sądowej.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Artykuł 1rozporządzenia nr 1071/2009 zawiera przepisy określające zakres przedmiotowy spraw, które podlegają regulacji tego rozporządzenia oraz zakres podmiotowy jego stosowania. Przedmiotem regulacji są sprawy z zakresu dostępu do zawodu przewoźnika drogowego i wykonywania tego zawodu. Rozporządzenie określa zatem warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, który zamierza wykonywać zawód przewoźnika drogowego oraz obowiązki, jakie powinien spełniać w trakcie wykonywania tego rodzaju działalności. Co istotne, przepisy rozporządzenia nr 1071/2009 określają zasadnicze wymogi dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, kształtują ramy wykonywania tego zawodu w krajach Unii Europejskiej. Celem przepisów rozporządzenia nr 1071/2009 jest bowiem unowocześnienie norm regulujących dostęp do zawodu przewoźnika drogowego, tak aby zapewnić bardziej jednolite i skuteczne ich stosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. Warto jednak podkreślić, że rozporządzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX