Baran Krzysztof W. (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 20 lipca 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, [w:] Tarcza antykryzysowa 1.0 - 4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje, jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz

Autorzy fragmentu:
Art. 17art(17)Przepis zmieniający ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Art. 17 pkt 4art(17)pkt(4)

1.1.

Możliwość miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego została uregulowana w przepisach art. 26a–26c u.r.z.s. W pierwszej kolejności należy podkreślić, że dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych należy pojmować w kategoriach pomocy publicznej , która nie jest refundacją, lecz dofinansowaniem do miesięcznych kosztów płacy pracownika niepełnosprawnego i stanowi zachętę do zatrudniania osób niepełnosprawnych . Uprawnienie to obejmuje następujące elementy konstrukcyjne: przesłanki nabycia uprawnienia przez pracodawcę (zakres podmiotowy); wymiar dofinansowania; odmowa wypłaty i wstrzymanie dofinansowania; nadzór i kontrola wypełnienia przesłanek przyznania dofinansowania. Z uwagi na fakt, że komentowany przepis odnosi się wyłącznie do wymiaru dofinansowania, pozostałe przesłanki zostaną przedstawione...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX