Lipiec-Warzecha Ludmiła, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2010
Stan prawny: 16 września 2010 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych

Autor fragmentu:
Art. 85art(85)

Uwagi wstępne

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) – dalej u.w.u.f.p. – składa się z trzech rozdziałów: rozdział 1 „Przepisy ogólne”, rozdział 2 „Zmiany w przepisach obowiązujących” oraz rozdział 3 „Przepisy uchylające, przejściowe, dostosowujące i końcowe” . Niniejszy komentarz dotyczy przepisów zamieszczonych w rozdziale 3, dotyczących przede wszystkim zasad i terminów reorganizacji jednostek sektora finansów publicznych, kwestii utrzymania w mocy przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) – dalej u.f.p. z 2005 r. – oraz przepisów wskazujących tryb właściwy do zakończenia spraw objętych ustawą o finansach publicznych, wszczętych i niezakończonych do dnia 31 grudnia 2009 r., w zmienionym stanie prawnym.

Zmiany w zakresie funkcjonowania i organizacji sektora finansów publicznych polegają na:

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX