Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 119art(119)

1.

Koncesji wymaga działalność gospodarcza w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym w podziemnych wyrobiskach górniczych (art. 15). W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do koncesjonowania stosuje się przepisy ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807).

2.

Naruszenie obowiązków określonych w tezie 1 stanowi wykroczenie, o którym mowa w art. 119.

3.

Sprawca wykroczenia może być ukarany aresztem w wymiarze od 5 do 30 dni albo grzywną w wysokości od 20 do 5000 zł.

4.

Zachowanie polegające na niezarobkowym wydobywaniu piasku z własnego gruntu nie stanowi działalności gospodarczej wymagającej koncesji, a zatem tak opisane zachowanie nie wypełnia znamienia wykroczenia z art. 119 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze w postaci "braku wymaganej koncesji" (zob. wyrok SN z dnia 18 grudnia 2002 r., III...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX