Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 52art(52)Wykroczenia przeciwko zespołowi negocjacyjnemu lub organowi przedstawicielskiemu

Uwagi wprowadzające

1.

Ustawa stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.10.2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz.Urz. UE L 310, s. 1). Reguluje ona uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spółce powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek, czyli połączenia się spółek, jeśli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich. Spółki mające siedzibę w Unii Europejskiej są objęte dyrektywą (a zatem polskie spółki są objęte ustawą) także wówczas, gdy łączą się ze spółką mającą siedzibę poza Unią Europejską, o ile połączenie dotyczy co najmniej trzech spółek, a trzecia jest spółką mającą siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej (np. połączenie spółek polskiej, niemieckiej i ukraińskiej). Szczegółowy tryb transgranicznego łączenia się spółek określają przepisy rozd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX