Maśniak Dorota (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Komentarze
Opublikowano: WKP 2020
Stan prawny: 1 maja 2020 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, [w:] Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia

Autor fragmentu:
Art. 23art(23)

I.Obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia

Wszystkie rodzaje ubezpieczeń gospodarczych dla nawiązania stosunku ubezpieczeniowego wymagają zawarcia umowy. Dotyczy to również ubezpieczeń posiadaczy pojazdów mechanicznych, stanowiących najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń obowiązkowych. Podmiotami zobowiązanymi do zawarcia takiej umowy są zasadniczo posiadacze pojazdów mechanicznych.

II.Ubezpieczający – posiadacz pojazdu mechanicznego

W celu określenia pojęcia posiadacza pojazdu należy się posiłkować treścią stosownych przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących posiadania (art. 336 i n. k.c.). Chodzi tu zatem o osobę, która faktycznie włada pojazdem mechanicznym. Bez znaczenia jest, czy włada w zakresie odpowiadającym prawu własności – jako posiadacz samoistny, czy też innego prawa: ograniczonego prawa rzeczowego (użytkowania, zastawu) lub obligacyjnego (najmu, dzierżawy, leasingu) – jako posiadacz zależny. W praktyce nie rzadko może się zdarzyć, że jeden pojazd pozostaje w posiadaniu dwóch podmiotów: posiadacza samoistnego i zależnego . Przepisy nie precyzują, na którym...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX