Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 193art(193)Wykroczenia przeciwko obowiązkom określonym w ustawie

Uwagi ogólne; przedmiot ochrony

1.

Ustawa określa m.in. warunki udzielania i zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zasady i tryb finansowania tych świadczeń, zasady powszechnego – obowiązkowego i dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego, a także zasady funkcjonowania, organizację i zadania NFZ.

2.

Do składek na ubezpieczenie zdrowotne stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne, w zakresie ich poboru, egzekucji, wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń (art. 32 u.s.u.s.; zob. także art. 98 u.s.u.s., nt. 9–13). Przepis art. 193 pkt 1, 2 i 3 nawiązuje silnie do brzmienia, odpowiednio, art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 1au.s.u.s. Z kolei niezgłoszenie w ogóle do ubezpieczenia zdrowotnego, wbrew...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX