Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 193art(193)

1.

Zgodnie z dyspozycją art. 2 do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym (ubezpieczeni), inne, niż ubezpieczeni, osoby mające obywatelstwo polskie i mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593). Ubezpieczonymi - zgodnie z art. 3 ustawy - są:

1)

osoby mające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

2)

osoby niemające obywatelstwa...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX