Komentarz do niektórych przepisów ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu... - OpenLEX

Maj Sebastian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, [w:] Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 lipca 2008 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, [w:] Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 105art(105), Art. 106art(106)

Przytoczony katalog naruszeń dyscypliny wymienia jako przewinienie dyscyplinarne np. porzucenie służby. Funkcjonariuszowi, który samowolnie opuścił miejsce pełnienia służby albo pozostaje poza nim lub nie podejmuje służby, zawiesza się uposażenie od najbliższego terminu płatności. Jeżeli funkcjonariusz pobrał już za czas nieusprawiedliwionej nieobecności uposażenie, potrąca mu się odpowiednią część uposażenia przy najbliższej wypłacie. W przypadku nieobecności nieusprawiedliwionej funkcjonariusz traci za każdy dzień nieobecności 1/30 część uposażenia miesięcznego. Przepisy te stosuje się odpowiednio w razie zawinionej niemożności pełnienia przez funkcjonariusza obowiązków służbowych. (art. 101 ust. 1 u.s.k.w.s.w.w.).

Ust. 4 art. 106 dotyczy przypadków, w których sąd uznał, że kara dyscyplinarna będzie odpowiednią reakcją na popełnione wykroczenie, i umarzając lub odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie o wykroczenie, zwrócił się do Szefa SKW lub SWW...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX