Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 125art(125)Stosowanie Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia

Uwagi wprowadzające; stosunek do ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zajmuje centralne miejsce w systemie państwowego prawa pracy. Przewiduje ona podstawowe zasady promocji zatrudnienia i wspierania rynku pracy. Nadto zajmuje centralne miejsce w systemie prawnym, jeśli chodzi o zasady zatrudniania cudzoziemców na terytorium Polski. W ustawie uregulowano bowiem zasady podejmowania pracy za granicą u pracodawców zagranicznych oraz wykonywanie pracy przez cudzoziemców w Rzeczypospolitej Polskiej (rozdział 16, art. 84–90e).

2.

Zgrupowane w rozdziale 20 przepisy wykroczeniowe w dużej mierze sankcjonują właśnie naruszenie przepisów ustawy dotyczące zatrudniania cudzoziemców. Sytuacji, kiedy dochodzi do transgranicznego zatrudnienia lub kierowania osób do praktyk i innych podobnych zajęć, dotyczą art. 120–121, art. 121b–121c. W omawianym zakresie przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozostają w bliskim...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX