Komentarz do niektórych przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602... - OpenLEX

Górecki Jacek, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2002
Stan prawny: 1 stycznia 2002 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o portach i przystaniach morskich, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu

Autor fragmentu:
Art. 4art(4)

1.Uwagi ogólne

1. Komentowany przepis przewiduje ustawowe prawo pierwokupu dla podmiotu zarządzającego portem oraz dla Skarbu Państwa.

2. Prawo pierwokupu dotyczy nieruchomości położonych w granicach portów lub przystani morskich oraz użytkowania wieczystego gruntów znajdujących się w granicach portów lub przystani morskich. Granice portów określa w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki morskiej (art. 45 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej).

3. Podmiotowi zarządzającemu portem prawo pierwokupu przysługuje przy sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz w razie przeniesienia użytkowania wieczystego. Natomiast Skarbowi Państwa prawo pierwokupu służy tylko w przypadku sprzedaży nieruchomości i to jedynie wtedy, gdy z prawa tego nie skorzysta podmiot zarządzający portem.

4. Prawo pierwokupu uregulowane w art. 4powstaje zawsze w razie dokonania wyżej wymienionych czynności i można z niego skorzystać nawet...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX