Dominik-Ogińska Dagmara (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, [w:] Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 1 czerwca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, [w:] Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz

Autorzy fragmentu:

Wstęp

Oddajemy do Państwa rąk kolejną publikację dotyczącą podatku od towarów i usług, której głównym przedmiotem są zwolnienia podatkowe. Zakres zwolnień objętych niniejszą monografią zasadniczo ustalono na podstawie przepisów prawa polskiego. Wynika to bowiem z faktu, że w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) czy rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 736) pojawiają się również zwolnienia, które nie mają swojego odpowiednika w treści przepisów unijnych. Poza publikacją pozostawiono tzw. procedury szczególne w VAT , z wyjątkiem procedury przewidzianej dla małych przedsiębiorstw - zwanej zwolnieniem podmiotowym, jak też zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi i inne zwolnienia, które w polskich przepisach opodatkowano stawką VAT 0%, a także zwolnienia importowe, które nie wywołują zbytnich kontrowersji, albowiem stanowią w istocie odzwierciedlenie przepisów dyrektyw.

Publikacja składa się z dwóch części: ogólnej i szczegółowej. W części ogólnej umieszczono podstawowe informacje dotyczące pojęcia zwolnienia i zakresu zwolnień VAT, kluczowych zagadnień w zakresie implementacji prawa unijnego i jego stosowania, jak też główne wskazówki interpretacyjne dotyczące wykładni zwolnień z VAT wynikające z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Trybunału Konstytucyjnego. W części szczególnej omówiono poszczególne zwolnienia, wskazując na jakość implementacji prawa unijnego do prawa polskiego, wykładnię przepisu krajowego z uwypukleniem użytych w samej treści zwolnienia definicji, orzecznictwo TS oraz sądów administracyjnych.

Założeniem opracowania jest unaocznienie kierunku wykładni poszczególnych zwolnień w VAT oraz uwypuklenie głównych problemów orzeczniczych, które miały miejsce na ich tle, tak aby stworzyć w miarę kompletną monografię w rzeczonym zakresie. Celem, który przyświecał autorom, było stworzenie użytecznego opracowania zwłaszcza dla praktyków stosujących na co dzień prawo podatkowe i borykających się z problemami związanymi ze zwolnieniami w VAT. Mamy nadzieję, że opracowanie to spełni swoją rolę.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 4art(4)

A.Wejście w życie

[Brzmienie przepisu] Artykuł 4 ustawy VAT wszedł w życie z dniem 1 maja 2004 r. na podstawie art. 176 pkt 3 ustawy VAT. Należy przypomnieć, że ustawa VAT weszła w życie z dniem 20 kwietnia 2004 r. na podstawie art. 176 pkt 1. Odstępstwo od rozwiązania przewidzianego w § 44 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 283), zgodnie z którym ustawa powinna wchodzić w życie w całości w jednym terminie, była uzasadniona procesem dostosowania polskiego prawa do prawa unijnego i dążeniem, aby rozwiązania wynikające z dyrektywy VAT wprowadzać dopiero z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej .

B.Implementacja dyrektywy VAT

Powyższy przepis nie znajduje swojego odpowiednika w przepisach dyrektywy VAT.

C.Wykładnia przepisu

Wspomniany przepis powtarza w zakresie dotyczącym VAT brzmienie przepisu art. 8ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX