Tokarczyk Damian, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 30 września 2020 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, [w:] Przestępstwa i wykroczenia związane z zatrudnieniem. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 222art(222)Klauzula podmiotowa

Klauzula podmiotowa

1.

Przepis art. 222 stanowi ogólną regułę rozszerzającą podmiotowy zakres odpowiedzialność za przestępstwa przewidziane w art. 215–220 ustawy. Osobą działającą w imieniu osoby prawnej może być zarówno członek jej organu (zarządu, rady nadzorczej/komisji rewizyjnej), jak i pełnomocnik lub prokurent. Nie można wykluczyć także tego, że osobą działającą w imieniu osoby prawnej jest jej pracownik, upoważniony na podstawie umowy o pracę albo innego dokumentu (w tym pełnomocnictwa) do działania w imieniu pracodawcy w określonym zakresie (np. dyrektor działu marketingu).

2.

Dookreślenie zakresu zastosowania przepisu interpretacyjnego w art. 222wykazuje istotną lukę, gdyż całkowicie pomija jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi (a więc w szczególności spółki osobowe – jawne, partnerskie, komandytowe i komandytowo-akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne w organizacji). Podmioty te, będące tzw. ułomnymi osobami prawnymi,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX