Kulik Marek, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie przyrody, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2017
Stan prawny: 15 września 2017 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o ochronie przyrody, [w:] Pozakodeksowe przestępstwa przeciwko zasobom przyrody i środowisku. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 127(a)art(127(a))Naruszenie zasad pozyskiwania roślin, grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową

1.

Rodzajowym przedmiotem ochrony czynów określonych w ustawie z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody jest, jak się wydaje, wartość, jaką stanowi niepogorszony stan przyrody, zarówno żywej, jak i nieożywionej, a także krajobrazu (por. art. 1 u.o.p.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 u.o.p. ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody w postaci: 1) dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów, 2) roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową, 3) zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia, 4) siedlisk przyrodniczych, 5) siedlisk zagrożonych wyginięciem, rzadkich i chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, 6) tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 7) krajobrazu, 8) zieleni w miastach i wsiach, 9) zadrzewień. Zgodnie z art. 2 ust. 2u.o.p. celem ochrony przyrody jest: 1)...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX