Górecki Jacek, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2002
Stan prawny: 1 stycznia 2002 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, [w:] Prawo pierwokupu. Komentarz do art. 596-602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu

Autor fragmentu:
Art. 29art(29)

1.Zakres przedmiotowy

1. Ustawowe prawo pierwokupu przewidziane w ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odnosi się do nieruchomości nabytych od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.

2. Prawo pierwokupu przysługuje Agencji wyłącznie w przypadku sprzedaży nieruchomości i nie rozciąga się na inne przypadki, w których dochodzi do zmiany właściciela nieruchomości. Chodzi tu jedynie o sprzedaż dokonywaną przez osobę, która uprzednio nabyła nieruchomość od Agencji. Prawo pierwokupu Agencji nie ogranicza zatem obrotu nieruchomościami rolnymi nabytymi od innych podmiotów. Trzeba tu jednak wskazać, iż także sprzedaż dokonywana na rzecz osób bliskich objęta jest prawem pierwokupu, nie wchodzą tu bowiem w grę ograniczenia tego prawa znane ustawie o gospodarce nieruchomościami. Nie ma tu również znaczenia fakt zabudowy nieruchomości.

3. W literaturze i orzecznictwie utrwalił się pogląd, iż pojęcie nieruchomości użyte w art. 29ust. 4 nie odnosi się do domów i lokali mieszkalnych....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX