Kowalewski Eugeniusz, Sangowski Tadeusz, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2004
Stan prawny: 1 stycznia 2004 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej, [w:] Prawo ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz

Autor fragmentu:
Rozdział 1roz(1)

NOTA REDAKCYJNA

Komentarz uwzględnia przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178), które utraciły moc na podstawie art. 66 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808) z dniem 21 sierpnia 2004 r.

Ustawa, definiując zakres zawartej w niej regulacji, używa określenia „warunki wykonywania działalności w zakresie ubezpieczeń osobowych i majątkowych”. W istocie jednak chodzi również o warunki podejmowania tej działalności, dlatego użyte w ustawie określenie wydaje się być zbyt wąskie [zob. szersze na ten temat uwagi zawarte we wprowadzeniu]. Drugie zastrzeżenie dotyczy kazuistycznego określenia, o jakie ubezpieczenia chodzi; wydaje się, iż właściwsze byłoby użycie wyrażenia „w zakresie ubezpieczeń gospodarczych”, które zyskało sobie prawo obywatelstwa nie tylko w doktrynie , ale także w praktyce. Ponadto miałoby ono walor wyraźnego „przec...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX