Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 71art(71)

1.

Przedmiotem ochrony art. 71 ust. 1 jest gwarancja, że czynności diagnostyki laboratoryjnej wykonują wyłącznie osoby uprawnione.

2.

Zachowanie sprawcy komentowanego wykroczenia będzie polegało na wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium przez osobę niemającą wymaganych przez ustawę uprawnień.

3.

Według art. 2 czynności diagnostyki laboratoryjnej obejmują:

1)

badania laboratoryjne, mające na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,

2)

mikrobiologiczne badania laboratoryjne płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych lub sanitarno-epidemiologicznych,

3)

działania zmierzające do ustalenia zgodności tkankowej,

4)

wykonywanie oceny jakości i wartości diagnostycznej badań, o których mowa pkt 1-3, oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX