Kotowski Wojciech, Kurzępa Bolesław, Komentarz do niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2008
Stan prawny: 1 czerwca 2008 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy o cudzoziemcach, [w:] Wykroczenia pozakodeksowe. Komentarz, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 148art(148)

1.

Cudzoziemiec może przekroczyć granicę oraz przebywać na terytorium Polski, jeżeli ma ważny dokument podróży oraz wizę, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Granicę państwową Polski stanowi granica w rozumieniu ustawyz 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944 ze zm.). Dokumentem podróży jest dokument uznany przez właściwy organ Polski, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym. Natomiast wiza jest to zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, uprawniające go do wjazdu na terytorium Polski, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z tego terytorium w czasie, w celu i na warunkach...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX