Dereniowska-Gugała Ewelina, Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Komentarz do wybranych przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2011
Stan prawny: 1 czerwca 2011 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów ustawy - Karta Nauczyciela, [w:] Komentarz do wybranych przepisów ustawy o systemie oświaty i ustawy - Karta Nauczyciela

Autor fragmentu:
Art. 10art(10)

1. Zgodnie z brzmieniem art. 10 Karty Nauczyciela nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem stażystą powinno w każdym przypadku nastąpić na podstawie umowy o pracę na czas określony, co więcej nawiązanie na tej podstawie stosunku pracy ustawodawca uzależnił od posiadanych przez nauczyciela kwalifikacji i tylko w szczególnych sytuacjach dopuścił możliwość zatrudnienia osoby mającej wymagany poziom wykształcenia, lecz nieposiadającej odpowiedniego przygotowania pedagogicznego.

2. Umowa o pracę z nauczycielem stażystą nawiązywana jest na czas określony na jeden rok szkolny, a w ściśle określonych w ustawie przypadkach z nauczycielem stażystą może zostać zawarta druga umowa o pracę na czas określony na kolejny jeden rok szkolny. Sytuacja taka ma miejsce w razie wyrażenia przez dyrektora szkoły zgody na ustalenie dodatkowego stażu w wymiarze 9 miesięcy, a to gdy dorobek zawodowy nauczyciela po odbyciu przez niego dotychczasowego stażu oceniony został negatywnie, a nauczyciel...

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access