Krzemiński Zdzisław, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Separacja. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: Zakamycze 2006
Stan prawny: 1 sierpnia 2006 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, [w:] Separacja. Praktyczny komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory pism, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 61(1)

I.Przesłanki separacyjne

1.

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy czytamy: "proponowane przesłanki orzekanej przez sąd separacji nie są tożsame z przesłankami rozwodu. Różnica w porównaniu z tzw. przesłankami pozytywnymi rozwodu (zupełny i trwały rozkład pożycia - art. 56 § 1 k.r.o.) polega na tym, że dla separacji przewiduje się przesłankę zupełnego rozkładu pożycia, nie jest natomiast konieczne, ażeby rozkład był także trwały. Według projektu stan polegający na ustaniu więzi uczuciowych, fizycznych i gospodarczych między małżonkami (rozkład zupełny w znaczeniu przyjętym na gruncie art. 56 § 1k.r.o.) uzasadnia zmodyfikowanie sytuacji małżonków przez zastosowanie instytucji separacji. Wymaganie trwałości rozkładu ograniczyłoby ponad potrzebę jej praktyczne znaczenie. Stanowisko to ma na uwadze, że zgodnie z obowiązującymi przepisami już w razie zakłóceń w funkcjonowaniu małżeństwa polegających na zupełnym rozkładzie pożycia możliwe jest uregulowanie poszczególnych spraw małżonków i rodziny w sposób...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX