Komentarze
Opublikowano: WK 2019
Stan prawny: 10 maja 2019 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania karnego, [w:] Biegli w postępowaniu sądowym cywilnym i karnym. Praktyczne omówienie regulacji z orzecznictwem, wyd. II

Autorzy fragmentu:
Art. 193art(193), Art. 195art(195), Art. 197art(197), Art. 198art(198), Art. 618(f)art(618(f)), Art. 618(g)art(618(g)), Art. 618(h)art(618(h)), Art. 618(i)art(618(i)), Art. 618(l)art(618(l))

1.Pojęcie biegłego

Kodeks postępowania karnego nie podaje wprost definicji „biegłego”. Artykuł 193 § 1 k.p.k. wskazuje, że jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub biegłych. Doktryna, określając pojęcie biegłego, akcentuje głównie dwa aspekty: wymóg posiadania wiadomości specjalnych i powołanie biegłego w określonym celu:

1)

biegły to osoba, która posiada wiadomości specjalne z dziedziny, w której stwierdzenie jakichś okoliczności wymaga posiadania tej wiedzy i może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy ;

2)

biegły to podmiot (oznaczona osoba, instytucja naukowa lub specjalistyczna) powołany przez uprawniony organ procesowy do wydania opinii w określonej kwestii, której rozstrzygnięcie wymaga wiadomości...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację