Mikołajczak Michał, Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 sierpnia 2022 r.
Autor komentarza:

Komentarz do niektórych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, [w:] Egzekucja z rachunku bankowego. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 889art(889)Zajęcie

Przedmiot zajęcia

1.

Przedmiotem egzekucji z rachunku bankowego jest wierzytelność z tytułu umowy o prowadzenie rachunku.

Zgodnie z art. 725 k.c. przez umowę rachunku bankowego bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas oznaczony lub nieoznaczony, do przechowywania jego środków pieniężnych oraz, jeżeli umowa tak stanowi, do przeprowadzania na jego zlecenie rozliczeń pieniężnych.

2.

Wierzytelność z tytułu umowy o prowadzenie rachunku może istnieć i podlegać zajęciu również po rozwiązaniu umowy o prowadzenie rachunku i zamknięciu samego rachunku.

Przykład

Rachunek ROR prowadzony dla dłużnika został zajęty w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika A oraz komornika B. W związku z wystąpieniem zbiegu egzekucji bank wstrzymał się z wypłatą zajętych kwot, powiadamiając o tym komorników prowadzących egzekucję (art. 889 § 3k.p.c.). Po upływie 2 miesięcy, wobec braku na rachunku środków na pokrycie opłat za prowadzenie rachunku, bank zdecydował się na wypowiedzenie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX