Nowicki Marek Antoni, Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VIII

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 lipca 2021 r.
Autor komentarza:

Komentarz do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, [w:] Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, wyd. VIII

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Głównym celem systemu Konwencji jest zapewnienie jednostce ochrony, ale oprócz tego również podejmowanie w interesie ogólnym problemów porządku publicznego, podnoszenie standardów ochrony praw człowieka oraz przenoszenie jurysprudencji w tej dziedzinie na całą wspólnotę państw członkowskich . Trybunał w swoich wyrokach ma więc nie tylko rozstrzygać wniesione do niego sprawy, ale także wyjaśniać, chronić i rozwijać zasady Konwencji, wpływając na przestrzeganie przez państwa ich zobowiązań .

Na podstawie art. 1 Konwencji odpowiedzialność za implementację i wprowadzenie w życie zapisanych w niej praw i wolności ponoszą w pierwszej kolejności władze krajowe. Decyduje o tym charakter mechanizmu skargi do Trybunału, który jest w istocie subsydiarny w stosunku do gwarancji praw człowieka w systemach krajowych . W rezultacie również jeśli argument skarżącego przed sądami krajowymi odnosi się do praw i wolności zagwarantowanych w Konwencji, muszą one zbadać go – ze względu na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX