Ciszewski Jan, Ereciński Tadeusz, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część trzecia. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2004
Stan prawny: 1 maja 2004 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część trzecia. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1096art(1096)

1.

Międzynarodowe postępowanie cywilne jest postępowaniem sądowym w sprawach cywilnych z elementem zagranicznym, toczącym się przed sądami jednego państwa. Każde państwo ma własne regulacje postępowania w takich sprawach, dlatego też określenie „postępowanie międzynarodowe” jest mylące, bo nie chodzi tu o regulacje postępowania „ponadpaństwowego”.

Element zagraniczny w sprawie cywilnej oznacza, że dana sprawa ma związek z więcej niż jednym systemem prawnym. Związek ten może odnosić się do stron lub uczestników postępowania, gdy występują w sprawie osoby o różnym obywatelstwie lub gdy jedna ze stron zamieszkuje lub ma miejsce pobytu za granicą. Mogą również występować elementy zagraniczne związane z przedmiotem procesu, przedmiotem sporu albo ze stosunkiem prawnym, z którego ten spór wynika, np. wtedy, gdy przedmiot sporu znajduje się za granicą, zobowiązanie powstało za granicą, umowa ma być wykonana za granicą lub za granicą został otwarty spadek.

Element zagraniczny może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX