Sołtysińska Aleksandra, Komentarz do dyrektywy 2004/17/WE koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2012
Stan prawny: 15 lutego 2012 r.
Autor komentarza:

Komentarz do dyrektywy 2004/17/WE koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, [w:] Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Definicje zawarte w art. 1 dyrektywy 2004/17/WE i odnoszące się do pojęć: zamówienia publicznego, zamówienia na roboty budowlane, zamówienia na usługi, zamówienia na dostawy, koncesji na roboty budowlane, koncesji na usługi, umowy ramowej, dynamicznego systemu zakupów, aukcji elektronicznej, wykonawcy, oferenta, kandydata, procedur otwartej, ograniczonej i negocjacyjnej; konkursu, środków elektronicznych oraz Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych są takie same jak w przypadku definicji określonych w dyrektywie klasycznej 2004/18/WE. Podobna jest również treść powoływanych w definicjach załączników, mimo odmiennej numeracji. Nie jest zatem konieczne ponowne przytaczanie wyjaśnień i komentarzy dotyczących przedmiotowych definicji (por. komentarz do art. 1 dyrektywy 2004/18/WE).

Jedyna różnica w zakresie definiowania pojęć dotyczy "centralnych jednostek zakupujących", określonych w art. 1 ust. 8 dyrektywy 2004/17/WE, co zostało obszernie wyjaśnione w komentarzu do art. 29dyre...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX