Jaśkowska Małgorzata, Wilbrandt-Gotowicz Martyna, Wróbel Andrzej, Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2024
Stan prawny: 7 lutego 2024 r.
Autorzy komentarza:

Komentarz aktualizowany do Kodeksu postępowania administracyjnego

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Przedmiotowy i podmiotowy zakres obowiązywania

I.Postępowania uregulowane w Kodeksie

1.

Kodeks reguluje ogólne postępowanie administracyjne (art. 1 pkt 1 i 2), postępowanie w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami administracji rządowej a organami jednostek samorządu terytorialnego, między innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, o których mowa w pkt 2 (art. 1 pkt 3), postępowanie w sprawach wydawania zaświadczeń (art. 1 pkt 4), nakładanie lub wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych i udzielanie ulg w ich wykonaniu (art. 1 pkt 5), tryb europejskiej współpracy administracyjnej (art. 1 pkt 6), postępowanie w sprawach skarg i wniosków (art. 2) oraz – w wąskim zakresie – postępowanie w sprawach ubezpieczeń społecznych (art. 180–181). Postępowanie w sprawach zaskarżania decyzji administracyjnych do sądów administracyjnych z powodu ich niezgodności z prawem, poprzednio unormowane w art. 196–216b, reguluje Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

2.

Postępowanie określone...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX