Lachowski Jerzy (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 31 lipca 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks wykroczeń. Komentarz

Autorzy fragmentu:

WPROWADZENIE

Oddawany do rąk Czytelników komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń. Przedmiotem analizy są uregulowania zawarte w części ogólnej oraz szczególnej Kodeksu, a nierzadko również unormowania, które wypełniają blankietowe znamiona ustawowe stypizowanych w komentowanym akcie wykroczeń. Autorami komentarza są praktycy, którzy w swej codziennej pracy nierzadko stykają się z unormowaniami zawartymi w Kodeksie wykroczeń. Posiadają oni również gruntowny warsztat naukowy będący efektem wieloletniej pracy badawczej w dziedzinie nauk penalnych. Dzięki temu wątki praktyczne zgrabnie są łączone z problemami teoretycznymi, które wyłaniają się na tle wykładni poszczególnych przepisów. Autorzy szeroko odwołują się do dorobku literatury przedmiotu, a także orzecznictwa w zakresie prawa wykroczeń, akcentują kwestie sporne, przedstawiając argumenty przemawiające za różnymi rozwiązaniami konkretnego problemu. Nie unikają zagadnień trudnych, przedstawiają również własne stanowisko, zwłaszcza tam, gdzie poglądy wyrażane w doktrynie prawa wykroczeń i judykaturze nie są jednolite. Godzi się zaznaczyć, że w swoich poglądach Autorzy zachowują autonomię, która tworzy klimat sprzyjający dyskusji nad rozwiązaniami prawnymi zawartymi w Kodeksie wykroczeń. W związku z tym zaprezentowana w komentarzu wykładnia poszczególnych unormowań zawartych w tym akcie stanowi wyraz osobistego stanowiska poszczególnych Autorów.

Komentarz jest adresowany przede wszystkim do sędziów orzekających w sprawach o wykroczenia, adwokatów, radców prawnych, a także funkcjonariuszy i pracowników różnych służb i instytucji, którzy w swej codziennej praktyce sięgają do rozwiązań zawartych w Kodeksie wykroczeń. Wyróżnia go zwięzły, jasny przekaz, a nadto czytelny układ, co sprawia, że interesujące Czytelnika treści będzie można w nim z łatwością odnaleźć.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Warunki odpowiedzialności

1.

Pojęcie czynu. Podstawą odpowiedzialności za wykroczenie jest czyn. Pojęcie to może być różnie rozumiane w zależności od założeń teoretycznych, które w jego definiowaniu przyjmowane są jako punkt wyjścia. Z pomocą mogą przyjść tutaj rozważania prowadzone w tym zakresie w obszarze prawa karnego, które zachowują również pełną aktualność na gruncie komentowanego przepisu. Współcześnie dominuje pojęcie socjologiczne czynu, traktujące go jako zachowanie człowieka, które ma znaczenie w układzie społecznym, tzn. dotyczy dóbr prawnych (chronionych przez prawo wartości).

2.

Elementy czynu jako podstawy odpowiedzialności za wykroczenie. Czyn stanowiący podstawę odpowiedzialności za wykroczenie składać się musi z dwóch elementów: przedmiotowego oraz podmiotowego. Jednocześnie nie wolno utożsamiać elementu przedmiotowego i podmiotowego czynu ze stroną przedmiotową i podmiotową czynu zabronionego. Elementem przedmiotowym (zewnętrznym) czynu jest zachowanie człowieka

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX