Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III - OpenLEX

Gersdorf Małgorzata, Raczkowski Michał, Rączka Krzysztof, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2014
Stan prawny: 9 października 2014 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:

Słowo wstępne

Przedstawiany Czytelnikom Kodeks pracy. Komentarz stanowi wyczerpujące omówienie przepisów dotyczących tej dziedziny prawa. Liczne zmiany tekstu ustawy są wyrazem niekiedy różnych tendencji i wizji roli prawa pracy w regulacji stosunków pracy, są również nie zawsze odpowiedniej jakości legislacyjnej. Mając świadomość rozbieżności stanowisk w doktrynie i często niejednoznacznej linii orzecznictwa, autorzy prezentują swoje stanowiska z dozą ostrożności. Jeżeli ich pogląd różni się od stanowiska prezentowanego w judykaturze, to zawsze jest to zaznaczone i uwzględnione, aby Czytelnik mógł dokonać wyboru interpretacyjnego. Autorzy starali się prezentować koherentne poglądy, dążąc do tego, aby prezentowany przekaz interpretacyjny był spójny; nie oznacza to jednak, iż cel ten został w pełni osiągnięty, dlatego - mając świadomość wspólnej odpowiedzialności za całość Komentarza - każdy z jego współautorów ponosi odpowiedzialność za swój wkład w całość. Autorzy w swych rozważaniach starali się rzetelnie przedstawić zarówno utrwaloną linię orzeczniczą, jak i rozbieżności w rozstrzygnięciach sądowych.

Przedstawiany Czytelnikom Komentarz jest pracą zbiorową. Jego autorami są pracownicy Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Nie oznacza to jednak, że Komentarz został napisany przez teoretyków prawa pracy, albowiem wszyscy autorzy łączą pracę naukową na Uniwersytecie Warszawskim z praktyką. Profesor Małgorzata Gersdorf jest Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego, a wcześniej przez ponad dwadzieścia lat była praktykującym radcą prawnym. Profesor Krzysztof Rączka przez blisko dziesięć lat pracował w Radzie Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów, a od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem prawnym w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Doktor Michał Raczkowski odbył aplikację adwokacką, a obecnie jest członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Zawarte w Komentarzu rozważania są więc syntezą nauki i praktyki.

Dziękujemy za merytoryczną pomoc przy przygotowaniu tego wydania dr Barbarze Godlewskiej-Bujok.

Autorzy

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Art. 1 w sposób syntetyczny określa zakres przedmiotowy i podmiotowy Kodeksu pracy, wskazując, iż normuje on prawa i obowiązki stron indywidualnego stosunku pracy, niezależnie od podstawy zatrudnienia. Jednak bliższa analiza Kodeksu pracy wskazuje, iż jego rzeczywisty zakres przedmiotowy i podmiotowy nie pokrywa się z tą deklaracją.

Współcześnie przez kodeks rozumiemy uporządkowany zbiór praw regulujących w sposób całościowy i pełny określoną dziedzinę życia społecznego (por. Leksykon prawniczy, red. U. Kalina-Prasznic, Warszawa 1997, s. 100). W przypadku Kodeksu pracy chodzi o regulację sfery społecznych stosunków pracy podporządkowanej. Rzeczywiście jest tak, że Kodeks pracy poświęcony jest w przeważającej części regulacji praw i obowiązków stron stosunku pracy, jednakże niecała problematyka tego stosunku została w nim uregulowana. Z jednej strony wystarczy wskazać, iż ważna problematyka rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników została unormowana...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX