Iwulski Józef, Sanetra Walerian, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2013
Stan prawny: 15 marca 2013 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Określony w tym przepisie zakres przedmiotowy Kodeksu pracy sformułowano w sposób, który akcentuje zobowiązaniowy charakter i wzajemność praw i obowiązków stron stosunku pracy. Początkowo zawarta w nim deklaracja (usunięta przez ustawęz 2 lutego 1996 r.), dotycząca roli norm kodeksowych w umacnianiu socjalistycznych stosunków pracy, stała się nieprzydatna ze względu na zdezaktualizowanie się jej treści w warunkach odrzucenia socjalistycznego systemu politycznego i społeczno-gospodarczego oraz kształtowania na jego miejsce w naszym kraju demokracji politycznej, gospodarki rynkowej oraz warunków dla rozwoju pluralizmu społecznego. Art. 1 k.p. wskazuje główny przedmiot regulacji Kodeksu pracy, co oznacza, że w akcie tym normowane są także sprawy wykraczające poza zakres problematyki zobowiązaniowych więzi łączących pracownika i pracodawcę, jakkolwiek materie te są ściśle związane z prawami i obowiązkami tych podmiotów. W szczególności, w Kodeksie pracy znalazły się niektóre...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX