Stelina Jakub, Kodeks pracy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2002
Stan prawny: 28 sierpnia 2002 r.
Autor komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Autor fragmentu:
du:1998:21:94Art. 9(1)

Art. 9(1).

1.

Dodany do kodeksu pracy art. 91 wprowadza nową instytucję prawną - porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części przepisów prawa pracy (zwane dalej “porozumieniem o zawieszeniu przepisów”). Postanowienia tego porozumienia zalicza się - zgodnie z art. 9 k.p. - do prawa pracy, gdyż ma ono charakter zbiorowy i określa w sposób pośredni prawa i obowiązki stron stosunków pracy. Powyższe przesądza o normatywnym charakterze porozumienia w sprawie zawieszenia przepisów.

Uznanie normatywnego charakteru porozumienia o zawieszeniu przepisów oznacza przede wszystkim stosowanie wobec jego postanowień zasady uprzywilejowania pracownika wynikającej z art. 18k.p. Zgodnie z tym przepisem strony indywidualnych stosunków pracy mogą w umowach o pracę (i innych aktach będących podstawą nawiązania stosunku pracy) kształtować swe prawa i obowiązki w sposób korzystniejszy niż wynika to z przepisów prawa. Należy więc uznać, iż w umowie o pracę mogą znaleźć się...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX