Iwulski Józef, Sanetra Walerian, Kodeks pracy. Komentarz

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2009
Stan prawny: 1 listopada 2008 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks pracy. Komentarz

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)

Określony w tym przepisie zakres przedmiotowy Kodeksu pracy sformułowano w sposób, który akcentuje zobowiązaniowy charakter i wzajemność praw i obowiązków stron stosunku pracy. Początkowo zawarta w nim deklaracja (usunięta przez nowelizację z 2 lutego 1996 r.), dotycząca roli norm kodeksowych w umacnianiu socjalistycznych stosunków pracy, stała się nieprzydatna ze względu na zdezaktualizowanie się jej treści w warunkach odrzucenia socjalistycznego systemu politycznego i społeczno-gospodarczego oraz kształtowania w jego miejsce w naszym kraju demokracji politycznej, gospodarki rynkowej oraz warunków dla rozwoju pluralizmu społecznego. Art. 1 wskazuje główny przedmiot regulacji Kodeksu pracy, co oznacza, iż w akcie tym normowane są także materie wykraczające poza zakres problematyki zobowiązaniowych więzi łączących pracownika i pracodawcę, jakkolwiek materie te są ściśle związane z prawami i obowiązkami tych podmiotów. W szczególności w Kodeksie pracy znalazły się niektóre...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy