Rogalski Maciej (red.), Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: WKP 2022
Stan prawny: 15 stycznia 2022 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Zakres obowiązywania

1.

Przepis art. 1 § 1 określa zakres podmiotowo-przedmiotowy obowiązywania Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, wskazując, że postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się według przepisów tego Kodeksu. Uregulowanie to wskazuje na autonomiczność postępowania w sprawach o wykroczenia, zaś komentowany Kodeks jest podstawowym aktem prawnym normującym to postępowanie. Postępowanie w sprawach o wykroczenia nie jest postępowaniem karnym sensu stricto, jego przedmiotem jest kwestia odpowiedzialności za czyny charakteryzujące się mniejszym stopniem szkodliwości społecznej. Przepisy Kodeksu postępowania karnego stosuje się jedynie wtedy, gdy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wyraźnie tak stanowi.

2.

Postanowienia art. 1 k.p.s.w. odnoszą się jedynie do postępowania w zakresie tzw. wykroczeń pospolitych, przewidzianych w ustawiez 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008 ze zm.) i ustawach szczególnych (zob. W. Kotowski, B....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX