Stefański Ryszard A. (red.), Zabłocki Stanisław (red.), Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

Komentarze
Opublikowano: WKP 2019
Stan prawny: 1 listopada 2018 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167-296

Autorzy fragmentu:
Art. 167art(167)Inicjatywa dowodowa

1.

Dowody odgrywają zasadniczą rolę w sferze poznania i ustalania faktów mających znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 397); stanowią one podstawę ustaleń faktycznych. Przedmiotem dowodu mogą być wszelkie okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy (R. Kmiecik, Dowód ścisły w procesie karnym, Lublin 1983, s. 174). Fakty stanowiące przedmiot postępowania dowodowego mogą być ustalane wyłącznie za pomocą środków dowodowych przewidzianych przez ustawę. Kodeks postępowania karnego nie zawiera zamkniętego katalogu dowodów (numerus apertus); dowodem może być wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia prawdy, z wyjątkiem tego, co objęte jest zakazami dowodowymi (P. Hofmański (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks postępowania karnego, t. 1, Komentarz do artykułów 1296, Warszawa 2007, s. 743). Trafnie podkreślił Sąd Najwyższy, że: „Przepisy rozdziału 26kodek...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX