Dudka Katarzyna (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III

Komentarze
Opublikowano: WKP 2023
Stan prawny: 1 września 2023 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. III

Autorzy fragmentu:

Wprowadzenie

Oddajemy do rąk Czytelników III wydanie praktycznego Komentarza do Kodeksu postępowania karnego. Zamierzeniem Autorów było dostarczenie osobom stosującym prawo, a także aplikantom tych zawodów narzędzia, które mogłoby pomóc w rozwiązaniu problemów, z którymi stykają się w procesie interpretacji norm kodeksowych. Ustawodawca nie ułatwia zadania organom ścigania i organom wymiaru sprawiedliwości. Od momentu wejścia w życie w dniu 1.09.1998 r. Kodeks postępowania karnego był nowelizowany około 200 razy, kilkakrotnie był ogłaszany tekst jednolity. Niektóre ze zmian miały charakter fundamentalny, kształtując model procesu karnego, inne – zaledwie kosmetyczny. Proces karny ewoluuje, widać wyraźnie, że staje się procesem prokuratora, który uzyskuje dominującą rolę spośród wszystkich pozostałych uczestników procesu karnego. W publikacji został uwzględniony stan prawny na dzień 1.09.2023 r., z omówieniem zmian wchodzących w życie 28.09.2023 r., 1.10.2023 r., 15.02.2024 r. i 14.03.2024 r.

Ze względu na praktyczny charakter Komentarza, także i w tym wydaniu świadomie ograniczyliśmy prezentację sprzecznych poglądów przedstawicieli doktryny procesu karnego, nie rezygnując z nich jednak całkowicie, i oparliśmy się przede wszystkim na krytycznej analizie judykatów. Względy techniczne zadecydowały o pominięciu w wydaniu książkowym wykazu literatury, pełną bibliografię znajdzie Czytelnik w wersji elektronicznej. W opracowaniu zawarto natomiast wskazówki odnośnie do sposobu rozwiązania konkretnych problemów prawnych. W ich formułowaniu pomocne było wieloletnie doświadczenie zawodowe Autorów, wśród których znajdują się sędziowie Sądu Najwyższego i Sądu Apelacyjnego w Warszawie, prokurator Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie oraz profesorowie nauk prawnych, łączący pracę naukową z praktyką adwokata i radcy prawnego. Chociaż każdy dział odzwierciedla styl i poglądy Autora, Komentarz jest dziełem wspólnym, za który wspólnie ponosimy odpowiedzialność.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1)Podsądność

1.

Prawo karne procesowe to ogół norm regulujących postępowanie karne.

W literaturze proces karny jako przedmiot unormowania prawa karnego procesowego jest tradycyjnie definiowany w sposób syntetyczny jako działalność sądu (bądź szerzej organów procesowych) i innych uczestników postępowania zmierzająca do realizacji norm prawa karnego materialnego .

2.

Wydaje się jednak, że na potrzeby niniejszego komentarza bardziej użyteczne będzie sformułowanie definicji opisowej, uwzględniającej wszystkie cele współczesnego procesu karnego.

3.

Termin „postępowanie karne” określony w art. 1 k.p.k. jest więc synonimem pojęcia procesu karnego rozumianego jako działalność organów procesowych, stron i innych uczestników postępowania karnego prowadzona na podstawie przepisów prawa i orzecznictwa sądowego, mająca na celu wykrycie prawdy materialnej i realizację postulatów sprawiedliwości materialnej i proceduralnej .

4.

Powyższa definicja, wykraczająca poza literalne brzmienie art. 1k.p.k., wymaga...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX