Piaskowska Olga Maria, Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Komentarze
Opublikowano: WK 2014
Stan prawny: 1 sierpnia 2014 r.
Autor komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Wybór orzecznictwa. Komentarz orzeczniczy

Autor fragmentu:

Wstęp

Polski system prawa opiera się na prawie stanowionym. Co do zasady dorobek judykatury i orzecznictwa nie może stanowić podstawy, na której sądy będą opierały swoje orzeczenia. W praktyce jednak, w szczególności orzecznictwo Sądu Najwyższego, ma duży wpływ na kształtowanie polskiego orzecznictwa oraz myśli prawniczej .

Obecnie dorobek judykatury jest niezwykle obszerny, a liczba rozstrzygnięć stale wzrasta i nie ulega wątpliwości, że tendencja ta nie ulegnie zmianie. Duża część orzeczeń jest powszechnie dostępna za pośrednictwem licznych publikatorów naukowych albo popularno-naukowych, a także systemów informacji prawnej (tj. LEX, Legalis, LexPolonica). Ilość rozstrzygnięć powoduje, że w przypadku chęci zapoznania się z określonym kierunkiem orzeczniczym, konieczna staje się selekcja. Przedstawiany Państwu zbiór wychodzi temu naprzeciw, choć nie jest to pierwsze wydawnictwo tego rodzaju .

Celem niniejszego opracowania było stworzenie przeglądu dotychczasowego orzecznictwa, przede wszystkim Sądu Najwyższego, odnoszącego się do kodeksu postępowania cywilnego. Przedstawiony wybór orzeczeń jest subiektywny. Zamieszczono w nim nie tylko orzecznictwo do obecnie obowiązujących przepisów kodeksu, lecz także do przepisów kodeksu postępowania cywilnego poprzednio obowiązującego. Poszczególne orzeczenia zostały przyporządkowane właściwym przepisom kodeksu; w przypadku piśmiennictwa w niektórych sytuacjach zastosowano kryterium rzeczowe. Dokonując wyboru starych orzeczeń, miałam na uwadze zarówno ich aktualność, jak i – w niektórych przypadkach – doniosłość poruszonej w nich tematyki. W takiej sytuacji nieaktualny fragment tezy orzeczenia (co do zasady konkretny artykuł kodeksu) został zaznaczony kursywą, a obok znalazło się odniesienie do przepisów obowiązujących (w nawiasie kwadratowym). Uwaga ta dotyczy także przywołanego piśmiennictwa, które często, pomimo upływu długiego czasu od opublikowania, zawiera w sobie aktualne i interesujące poglądy, mogące stanowić cenne źródło wiedzy także na tle obowiązujących przepisów kodeksu postępowania cywilnego.

Licząc, że niniejszy zbiór spotka się z zainteresowaniem ze strony tak praktyków, jak i teoretyków prawa, oddaję do Państwa rąk Komentarz orzeczniczy do kodeksu postępowania cywilnego.

Olga Maria Piaskowska

Warszawa, sierpień 2014 r.

Autor fragmentu:
Art. 1art(1), Art. 2art(2)

OD AUTORA:

Artykuł 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 101 z późn. zm.) określa termin "sprawa cywilna". Dla określenia jego zakresu zostały użyte dwa kryteria kwalifikacyjne, tj. materialne i formalne. W ujęciu materialnym sprawą cywilną jest sprawa ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, opiekuńczego i prawa pracy (są to sprawy cywilne z natury rzeczy). Drugie kryterium odwołuje się do kompetencji sądu i formy postępowania. W tym ujęciu sprawami cywilnymi są sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego znajdują zastosowanie z mocy ustaw szczególnych. Są to więc sprawy niemające merytorycznie charakteru cywilnego, lecz podlegające rozpoznaniu przez sądy powszechne oraz Sąd Najwyższy (art. 2k.p.c.). To właśnie dla określenia tej kategorii spraw istotne znaczenie ma często orzecznictwo sądowe (w szczególności Sądu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX