Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V

Komentarze
Opublikowano: WK 2016
Stan prawny: 15 marca 2016 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom V. Postępowanie egzekucyjne, wyd. V

Autorzy fragmentu:
Art. 758art(758)Właściwe organy

1.

Artykuł 758, podobnie jak art. 2 w odniesieniu do drogi sądowej, stanowi o drodze egzekucyjnej, nie definiując jednak pojęcia „sprawy egzekucyjne”. Z zestawienia obu przepisów z art. 1 płynie wniosek, że „sprawa egzekucyjna” jest tym samym co „sprawa cywilna”, z tym że pierwsze z tych pojęć należy odnieść do postępowania egzekucyjnego, natomiast drugie – do postępowania rozpoznawczego. Oznacza to, że „sprawa egzekucyjna” wynika ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy (sprawa egzekucyjna w znaczeniu materialnym). Sprawą egzekucyjną jest również sprawa, która wprawdzie nie wynika z zakresu wspomnianych stosunków, ale na podstawie ustaw szczególnych zostanie załatwiona według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (sprawa egzekucyjna w znaczeniu formalnym). Organami właściwymi do załatwienia sprawy egzekucyjnej są sądy rejonowe (na podstawie przepisów szczególnych także sądy okręgowe – por. m.in. art. 781, 926 §...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX