Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom III. Art. 506–729

Autor fragmentu:
Art. 506art(506)Wszczęcie postępowania nieprocesowego

1.

Przepis art. 506 wymienia dwa sposoby wszczęcia postępowania nieprocesowego: na wniosek i z urzędu.

Wszczęcie postępowania nieprocesowego na wniosek jest zasadą. Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego powinien czynić zadość przepisom o pozwie (szczegółowo na temat pozwu zob. uwagi do art. 187 i n.), a zgłoszony przez osobę nieposiadającą legitymacji podlega oddaleniu (szczegółowo na ten temat zob. uwagi do art. 511). Okoliczności, które w procesie uzasadniają odrzucenie pozwu, stają się przyczyną odrzucenia wniosku w postępowaniu nieprocesowym, z tym że to, co dotyczy powoda w procesie, odpowiednio odnosi się w postępowaniu nieprocesowym do wnioskodawcy (np. brak zdolności sądowej, stan sprawy w toku, powaga rzeczy osądzonej, brak jurysdykcji krajowej).

2.

Jeżeli wniosek został zgłoszony przez kilka osób, z których choćby jedna jest uprawniona do zgłoszenia wniosku, sąd powinien wszcząć postępowanie. Jeżeli wszczęto postępowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX