Ereciński Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. IV

Komentarze
Opublikowano: LexisNexis 2012
Stan prawny: 25 czerwca 2012 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Postępowanie rozpoznawcze, wyd. IV

Autorzy fragmentu:
Art. 316art(316)

ROZPRAWA JAKO WARUNEK WYDANIA WYROKU

1.

W postępowaniu procesowym przyjęto jako zasadę, że wydanie wyroku nie może nastąpić bez przeprowadzenia rozprawy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie muszą wynikać z wyraźnego przepisu ustawy. W postępowaniu przed sądami I instancji występują one wówczas, gdy rozprawa nie mogła się odbyć wskutek niestawiennictwa pozwanego i sąd wydaje tzw. zastrzeżony wyrok zaoczny (art. 341) oraz w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń (por. art. 50523).

W postępowaniu przed sądami II instancji możliwość wydania wyroku bez przeprowadzenia rozprawy - na posiedzeniu niejawnym - przewidziana jest w postępowaniu uproszczonym (art. 50510 § 2).

2.

Odmienna zasada obowiązuje w postępowaniu przed Sądem Najwyższym. W postępowaniu kasacyjnym zasadą jest rozpoznawanie skargi kasacyjnej na posiedzeniu niejawnym; rozprawa odbywa się na wniosek skarżącego, a także wtedy, gdy Sąd Najwyższy uzna za celowe jej wyznaczenie (art. 39811 § 1).

Tak samo...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX