Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39)

Komentarze
Opublikowano: WKP 2021
Stan prawny: 1 stycznia 2021 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom. II. Artykuły 367–505(39)

Autor fragmentu:
Art. 367art(367)Dopuszczalność apelacji; skład orzekający

1.

Omawiany artykuł został znowelizowany ustawą z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Zmiana polega na modyfikacji przepisu § 3 oraz wprowadzeniu do tego artykułu przepisu § 31, o czym szerzej w dalszych wywodach.

Komentowany artykuł ustanawia regułę, że od wyroku sądu pierwszej instancji przysługuje apelacja. Zaskarżeniu apelacją podlega każdy wyrok, a więc zwykły, wstępny, częściowy, uzupełniający, łączny i końcowy. Nie ma znaczenia, czy wyrok oparty został na uznaniu pozwanego, czy też nie, a także czy mamy do czynienia z tzw. wyrokiem kontradyktoryjnym, czy zaocznym. W wypadku jednak wyroku zaocznego apelacja przysługuje jedynie powodowi, pozwany bowiem może skorzystać tylko ze sprzeciwu (art. 344 § 1).

Obecny system środków odwoławczych w procesie cywilnym – inaczej niż pod rządem Kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r. – nie zna instytucji zrzeczenia się prawa do...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX