Manowska Małgorzata (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II

Komentarze
Opublikowano: LEX/el. 2020
Stan prawny: 24 kwietnia 2020 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II

Autor fragmentu:
Art. 506art(506)Wszczęcie postępowania nieprocesowego

1.

W postępowaniu nieprocesowym zasadą jest, że postępowanie wszczynane jest na wniosek. Legitymację do złożenia wniosku mają osoby zainteresowane, niemniej jednak w niektórych postępowaniach legitymację mają tylko niektóre z nich (zob. art. 545, 561, 562, 585, 635 § 2 k.p.c., art. 210 k.c., art. 24 k.r.o. oraz art. 7 ust. 2 u.l.n.d.). W orzecznictwie wskazuje się także, że osoba, która złożyła wniosek rozgraniczeniowy na podstawie przepisów rozdziału 6 Prawa geodezyjnego i kartograficznego, ma status wnioskodawcy w postępowaniu sądowym niezależnie od tego, czy do przekazania sprawy sądowi doszło z jej inicjatywy, czy nie (zob. postanowienie SN z 6.03.1998 r., III CKU 112/97, OSNC 1998/10, poz. 169, oraz uchwała SN z 18.02.1983 r., III CZP 2/83, OSNCP 1983/10, poz. 152).

2.

Legitymację do złożenia wniosku mają także prokurator (art. 7), Rzecznik Praw Obywatelskich (zob. art. 14 pkt 4 w zw. z art. 1 ust. 2 i 3u.RPO) oraz Rzecznik Praw...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX