Dolecki Henryk (red.), Wiśniewski Tadeusz (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. II

Komentarze
Opublikowano: LEX 2013
Stan prawny: 30 stycznia 2013 r.
Autorzy komentarza:

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I. Artykuły 1-366, wyd. II

Autor fragmentu:
Art. 1

1.

Artykuł 1 zawiera definicję legalną terminu "sprawa cywilna". Pod tym pojęciem rozumie się sprawy ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy Kodeksu znajdują zastosowanie z mocy ustaw szczególnych. Wyliczenie to ma charakter wyczerpujący. Ustawodawca określa w ten sposób krąg spraw, które rozpoznawane są przez sąd w postępowaniu cywilnym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

Pojęcie "sprawa" używane jest w Kodeksie nie tylko na potrzeby określenia i sprecyzowania katalogu spraw rozpoznawanych w postępowaniu cywilnym, lecz także rozumiane bywa jako synonim terminu "postępowanie" (zob. np. art. 5, 15 § 1, art. 48, 192). Określenie "sprawa cywilna" używane jest jedynie w pierwszym ze wskazanych znaczeń. Pojęcie sprawy cywilnej po raz pierwszy pojawiło się w Kodeksie postępowania cywilnego w wyniku nowelizacjiz dnia 20 lipca 1950 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 349 z późn. zm.),...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX